Místní knihovna Podolí

 

Knihovna je pro všechny čtenáře otevřena v prostorách nově zrekonstruovaného kulturního domu.
Samozřejmostí je i stále fungující mobilní knihovna, která je zde především pro občany, kteří nemohou knihovnu navštívit osobně například z důvodu špatného zdravotního stavu. Pro využití této služby stačí zavolat vedoucí knihovny – Jitce Raclavské.

Knihovna prošla velkou proměnou, a to nejen prostorovou. Došlo k velké aktualizaci knižního fondu. Můžete se tedy těšit na knižní novinky, které jsou nakupovány v průběhu celého roku a potěší čtenáře různých žánrů.


Nabízíme nejen možnost zapůjčit si knihy, ale také zdarma využití internetu, možnosti skenování a kopírování dokumentů a pro děti je připraven dětský koutek s možností zahrát si stolní hry.

Místní knihovna v Podolí organizuje pro občany také zajímavé akce a soutěže.


Půjčovní doba
:

ČTVRTEK: 16 – 18 hod

Vedoucí:
Jitka Raclavská

Web:
www.knihovna.obecpodoli.cz<a>

https://mistni-knihovna-v-podoli5.webnode.cz/

E-mail
:
podoli.knihovna@seznam.cz
 

Místní knihovna Podolí

Historie knihovny v Podolí
Historie knihovny se začala psát v roce 1921. V tomto roce byla zvolena knihovní rada ve složení – Josef Galda, Jan Kovařík, Jan Malina a Vítězslav Ehrlich, zatimní správce školy. Jejím úkolem bylo zřídit v obci knihovnu. Že se nelehký úkol podařilo realizovat, svědčí zápis v kronice obce z roku 1928. Můžeme se v něm dočíst první statistiku. Celkový počet svazků – 180, 78 čtenářů a 541 výpůjček. Obec přispěla na knihovnu obnosem 500,– Kč.

V dalším období se postupně navyšoval knihovní fond počtem nových svazků. A tak se ze zápisu z roku 1959 můžeme dovědět o rozšíření knihovního fondu o 216 svazků poučné i zábavné literatury. Celkový počet tak dosáhl 735 svazků. Zvýšil se počet čtenářů na 110 a počet výpůjček na 2586. Funkci knihovnice zastávala učitelka Marie Pipalová. Ve školní budově půjčovala knihy každou druhou středu. V roce 1963 byla místní lidová knihovna přemístěna do kulturního domu a od následujícího roku byl knihovníkem Jaroslav Koníček.

V zápise z roku 1978 se dovídáme, že knihovnu vede Marie Skrášková. Ke své práci má pěkný vztah, ochotně provádí školní exkurze a tím přispívá ke vzbuzování zájmu o četbu. Z celkového stavu knihovního fondu 2239 svazků měla v tomto roce 4327 výpůjček. Porovnáme-li stav se stavem před 10 roky, je situace velmi příznivá v růstu svazků a také čtenářů. V roce 1968 to bylo 906 svazků a 1794 výpůjček. Výhodou provozu knihovny je, že není časově omezen. Knihovna je umístěna ve vlastním domě paní Skráškové.

V roce 1984 je zaznamenán počet výpůjček 4832 a počet čtenářů 349. V dalším roce navštívilo knihovnu nejvíce čtenářů. Bylo jich zaregistrováno 410. Knihovně díky vysoké návštěvnosti a také počtu svazků začínají být stávající prostory malé. A tak místní národní výbor zahájil v roce 1986 přístavbu 1 místnosti do dvora základní školy a v roce 1987 se knihovna do nových prostor přestěhovala. V následujícím roce byl zaznamenán největší počet výpůjček – 5398. Paní Skrášková byla za svou dlouholetou práci dvakrát oceněna Čestným uznáním.

V roce 1989 přebírá vedení knihovny Hana Kryštofová. Knižní fond v tomto roce představuje celkem 5050 svazků. Za další 3 roky už je to 5370 svazků. Od roku 1990 začíná na knihovnu doléhat úbytek čtenářů.

V roce 1995 obdržela místní knihovna od pana Vratislava Hofmana ze Zlína sbírku hodnotných knih v ceně asi 10.000,– Kč jako výraz úcty a díků k místním občanům, kteří ani po padesáti letech nezapomínají na jeho otce. Pan Bedřich Hofman byl řídícím učitelem v Podolí a v roce 1943 byl nacisty popraven. Pamětní deska pro vzpomínku na Bedřicha Hofmana visí vedle vchodu na budově Základní školy v Podolí.

V roce 1997 byl zaveden registrační poplatek. Od tohoto roku jsou nové knihy půjčovány také z výpůjčního výměnného fondu Městské knihovny v Uherském Hradišti. V následujícím roce se stává knihovnicí Štěpánka Míšková. Od roku 2001 přebírá vedení knihovny Bohdana Snopková. V roce 2011 se knihovnicí stala Zuzana Kubáňová, která knihovnu vedla do června roku 2016. Po přechodnou dobu pak v roce 2016 dělala knihovnici paní učitelka ze ZŠ – Eliška Pilková a od roku 2017 pomyslnou štafetu přebrala Jitka Jánská.

Od února 2022 je knihovna provozována v nově zrekonstruovaném kulturním domě v Podolí.

Věříme, že i v době moderních technologií, počítačů a internetu bude v knihovně v Podolí, která v roce 2021 oslavila 100 let od svého založení, dostatek stálých i nových čtenářů.